Akredytacje

Informacje dla dziennikarzy, fotografów oraz ekip filmowych chcących otrzymać akredytację medialną.

Regulamin przyznawania akredytacji medianych

Niniejszy Regulamin, dotyczy zasad przyznawania akredytacji medialnych, uprawniających do wzięcia udziału, w zakresie i na zasadach określonych poniżej, w VIII Kongresie Kultury Regionów (zwanym dalej „Kongresem”), organizowanym przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (zwanym dalej „Organizatorem”), który odbędzie się w dniach 25 - 28 października 2022 roku w Nowym Sączu.
 1. Akredytacje medialne na Kongres udzielane są wyłącznie aktywnym zawodowo i publikującym na bieżąco dziennikarzom, fotografom i ekipom filmowym.
 2. Akredytacje upoważniają do bezpłatnego wstępu wszystkie wydarzenia w ramach Kongresu.
 3. W ramach akredytacji dziennikarze otrzymują od Organizatora identyfikator uprawniający do wejścia na wszystkie wydarzenia w ramach Kongresu oraz pakiet materiałów prasowych.
 4. W celu otrzymania akredytacji dziennikarz, fotograf lub redakcja zobligowani są do wypełnienia formularza akredytacyjnego dostępnego na stronie Kongresu w zakładce „Edycja 2022 / Dla mediów / Akredytacje”.
 5. Formularz aktywny będzie od 12 do 22 października. Po tym terminie formularz będzie niedostępny i nie będzie już możliwości wnioskowania o akredytację imienną.
 6. Decyzję o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania - na podstawie wypełnionego formularza akredytacyjnego - podejmuje Organizator.
 7. Decyzja o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu akredytacyjnym.
 8. Każda redakcja może ubiegać się o maksymalnie dwie akredytacje. W wyjątkowych przypadkach Organizator może udzielić większej liczby akredytacji jednej redakcji.
 9. Akredytacja jest wystawiana na konkretną osobę wskazaną we wniosku.
 10. Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym wydarzeniu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku o akredytację bez podawania przyczyny.
 12. Akredytowany dziennikarz, fotograf lub redakcja, na wniosek Organizatora, zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania opublikowanych materiałów na temat Kongresu Organizatorowi w formie elektronicznej oraz wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych Kongresu oraz działalności Organizatora.