Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

fragment elewacji budynku MCK SOKÓŁ
Organizatorem Kongresu Kultury Regionów jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja kultury województwa małopolskiego.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jako regionalna instytucja kultury istnieje od 1975 roku. Początkowo w województwie nowosądeckim jako Wojewódzki Ośrodek Kultury, natomiast od 1999 roku pod obecną nazwa jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.

Nazwa własna „SOKÓŁ” jest nawiązaniem do historii i tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, którego dawny budynek stał się, w 1993 roku, siedzibą instytucji. Ten imponujący, historyczny obiekt, dzięki zakończonej w 2004 roku gruntownej rozbudowie i modernizacji, pozwala realizować różnorodne spektakle i koncerty, spełniając przy tym najwyższe wymagania techniczne.

Misją MCK SOKÓŁ jest:
  • ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
  • inspiracja aktywnych form udziału w kulturze,
  • kształtowanie kompetencji kulturowej,
  • promocja dziedzictwa Małopolski w kontekście kulturowym Karpat.
 
Prowadzona przez MCK SOKÓŁ działalność, związana z ochroną i promocją niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski, obejmuje kilka podstawowych kierunków:
  • dokumentację i archiwizację niematerialnego dziedzictwa, opracowywanie  zbiorów i ich udostępnianie – głównie w celach edukacyjnych,
  • organizację konkursów, przeglądów i festiwali, wzbogaconą o formy edukacyjne i warsztatowe,
  • kształcenie i doskonalenie kadry instruktorskiej,
  • tworzenie i realizacja programów w zakresie edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, obejmujących wszystkie dziedziny sztuki,
  • tworzenie i realizowanie projektów promujących małopolskie dziedzictwo w innych regionach kraju i poza jego granicami,
  • inspirowanie powstawania lokalnych przemysłów kultury i nowych produktów, w szczególności turystyki kulturowej, w oparciu o historyczne i współczesne walory kulturowe regionu, związane z jego geograficzną  i przyrodniczą specyfiką.
 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych (festiwale, przeglądy, konkursy, recitale, spektakle teatralne i operowe) o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim a także międzynarodowym.
 
Szczegółowe informacje na temat działalności MCK SOKÓŁ można znaleźć na stronie www.mcksokol.pl