Bożenna Pawlina Maksymiuk

Edycja 2021
Pedagog i menager kultury, ponad 20-letni Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, Prezes Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego
Przez ponad 30 lat pracy w kulturze była koordynatorem wielu projektów i grantów. Stworzyła liczne pracownie ginących zawodów na terenie gminy Biała Podlaska. Założycielka Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego z siedzibą w Husince.

Badaczka kultury i twórczości ludowej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zakresu zainteresowań  i potrzeb kulturalnych oraz identyfikacji miejsc i ludzi pamiętających dawne rzemiosła, umiejętności i tradycje, wdrożyła nowy model instytucji kultury, ściśle związany z dorobkiem lokalnych społeczności. Autorka pracy dyplomowej w ramach Studium Menagerów Kultury (Szkoła Główna Handlowa) pt. „Działania marketingowe nadbużańskiego domu pracy twórczej, jako nowego modelu instytucji kultury oraz publikacji „Perebory” - Nadbużańskie Tradycje Tkackie”.

W 2015 r. została przedstawicielem nadbużańskich tkaczek do złożenia wniosku o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski umiejętności tkania pereborów. W 2016 r., doprowadziła wraz z depozytariuszkami do wpisania ,,Pereborów - nadbużańskich tradycji tkackich” na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa, które stanowią dokumentację żywego dziedzictwa kraju i realizują postanowienia Konwencji UNESCO z 2003 r.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została laureatką konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2020/II. Kanwą jej programu stypendialnego stały się Perebory - nadbużańskie tradycje tkackie. Jej praca na rzecz ochrony od zapomnienia bogactwa tkanych w przeszłości nadbużańskich pereborów obejmowała wizyty w kilkudziesięciu domach wiejskich.

Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną wśród lokalnych społeczności i twórców terenów nadbużańskich, aby wzmocnić poczucie ich więzi z regionem. Była organizatorem i współpracowała z instytucjami oraz lokalnymi społecznościami przy realizacji projektów tj.:
  • „Kraina Pereborem Tkana”, „Cztery pory roku w pracowniach ginących zawodów” - program edukacyjny
  • „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny” - konkursy tematyczne i tkackie pracowni ludowych.
  • „Edukacja zawodowa twórców ludowych”, „Ginące Zawody Pomysłem na Przyszłość” - edukacja praktyczna
  • „Jak zarabiać na tradycyjnej kulturze wsi nadbużańskich obszarów transgranicznych”.
  • „Warsztaty Ginących Zawodów”
  • „Potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie - literatura, etnografia, infrastruktura”,„Ochrona Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Cele i zadania” - konferencje ogólnopolskie
  • Atlas Polskich Strojów Ludowych. Klocki, Snutki, Perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności” - współpraca z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.
  • „Nauka tkania dwustronnego perebora”, „Mistrz i uczeń”- program finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • „Aktywni gospodarczo twórcy ludowi” - przygotowanie twórców ludowych do prowadzenia i promocji w Internecie nierejestrowanej działalności gospodarczej