Michał Drożdż

Edycja 2022, Edycja 2019, Edycja 2018, Edycja 2017, Edycja 2016, Edycja 2015
Prof. UPJPII, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Dr. hab., prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), ksiądz, profesor teorii mediów i komunikacji społecznej oraz filozofii i aksjologii mediów, redaktor, doktor filozofii nauki i przyrody, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o mediach i nauk poznaniu i komunikacji społecznej; studia na uniwersytetach w Krakowie (UPJPII), Innsbrucku i Zürichu na kierunkach teologii, filozofii, nauk o mediach i komunikacji społecznej; dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie; obszar badań naukowych: aksjologia mediów i komunikacji społecznej, filozofia mediów, etyka mediów, filozoficzne aspekty teorii informacji i teorii mediów oraz relacji Jana Pawła II i mediów, filozofia nauki i filozofia przyrody, etyka, filozofia poznania. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz 15 książek z obszaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki, m.in. Faktizität und Möglichkeit (2001); Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów (2004), Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów (2005), Media. Teorie i fikcje (2006), Etyczne orientacje w mediosferze (2006), Radio plus Dobra Nowina (2007), Internet światem człowieka (2009), Media światem człowieka (2009), Prawda w mediach - między ideałem a iluzją (2010), Wolność w mediach - miedzy poprawnością a odpowiedzialnością (2010), Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media (2011), Convergence: media in future (2012), Dobro w mediach – z cienia do światła (2012), Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu (2012), Wartości w mediach – z dolin na szczyty (2013), Wartość mediów – od wyzwań do szans (2013), Człowiek w świecie mediów (2013), Mądrość mediów – meandry wiedzy i głupoty (2014), Mądrość w mediach – o bezmyślności do przemądrzałości (2014). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji, Społecznej i Przewodniczący sekcji "Aksjologia komunikowania" PTKS, zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, członek zwyczajny towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.